บริจาคความสามารถ
พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

บริจาคความสามารถ

การที่ภาคเอกชนหรือผู้เชี่ยวชาญ นำประสบการณ์และทักษะความสามารถ
ช่วยเหลือองค์กรเพื่อสังคมในการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม


คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
“ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับกิจการเพื่อสังคม”คุณวาทนันท์ พีเทอร์สิค

กรรมการอิสระ CIMB Group
“ในการพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน ประเทศต้องการความเชี่ยวชาญของทุกคนในการเสริมขีดความสามารถให้ประเทศ่”คุณทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว)

ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
“ครูจิ๋วและทีมงานมีความชำนาญในงานภาคสนามแต่บ่อยครั้งที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เพราะทีมงานจำเป็นต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเสริม”

กรอกแบบฟอร์ม

องค์กรภาคเอกชนหรือบุคคลทั่วไป
กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มในเวปไซต์ประสานงาน

ทีมงานติดต่อประสานงานกับองค์กรภาคเอกชน/ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันออกแบบการบริจาคความสามารถที่เหมาะสม

ดำเนินการ

จับคู่องค์กรภาคเอกชน/ผู้เชี่ยวชาญ กับองค์กรภาคสังคมและเริ่มการดำเนินงาน